หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้า OTOP
ข้อมูลสำนักงาน อบต.
ตราและคำขวัญประจำ อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เจ้าหน้าที่
งานบริการประชาชน
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.
โครงสร้างของส่วนการคลัง
โครงสร้างของส่วนโยธา
โครงสร้างของส่วนโยธา
โครงสร้างของส่วนโยธา
Link เว็บไซต์อื่น
ติดต่อเรา
 
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางตะเคียน
 
อบรม อสม.ความรู้เรื่งโรคไข้เลือดออก และวิธีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 
 
อบรม อสม.   
 
 
อบรม อสม.
 
อบรมวิธีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 
อบรม อสม. กิจกรรมกลุ่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมอื่นๆ
 
 
ดูทั้งหมด  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๙ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน