ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายสามารถ – บ้านนายอรุณ หมู่ที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

เรื่อง   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายสามารถ – บ้านนายอรุณ หมู่ที่ 1

ตำบลนางตะเคียน  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

***************************

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน   มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง สายนายสามารถ – บ้านนายอรุณ หมู่ที่ 1  ลูกรังหรือหินผุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝังท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร  จำนวน  2  จุด  จุดละ 8  ท่อน โดยมีปริมาณลูกรังในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 1,209.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2  ป้าย งบประมาณ 389,000.00  บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)   ราคากลาง  412,000.-  บาท  (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)  (ตามแบบ อบต.นางตะเคียนเลขที่ 21/2558)  นั้น

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบล     นางตะเคียน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    7. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า  194,500.-   บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเชื่อถือ

 

                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   6  มีนาคม  2558    ระหว่างเวลา  10.00 – 11.00  .

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน     และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน   

  

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่   18   กุมภาพันธ์   2558    ถึง  วันที่   11   มีนาคม  2558

ระหว่างเวลา  08.30  . ถึง  16.30  น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่   12   มีนาคม   2558   ระหว่างเวลา  09.00 – 09.30 น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงครามชั้น 2)  และกำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่   13    มีนาคม  2558    ตั้งแต่เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงครามชั้น 2)         

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-  บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)   ได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน   ระหว่างวันที่   18   กุมภาพันธ์   2558    ถึง  วันที่   11    มีนาคม   2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  034-770601  ต่อ 103   ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน www.nangthakean.go.th   

 

                              ประกาศ      วันที่    18     เดือน    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2558

 

 

                                                        (ลงชื่อ)

                                                                (นายสมจิต   จริยประเสริฐสิน)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

 

 

 ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.