พันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดทำผังเมือง

2. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. การเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อดำเนินการผลิต การแปรรูปและการตลาด

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.