คู่มือบริการประชาชน อบต.นางตะเคียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ อบต.นางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 35
2 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 27
3 คู่มือประชาชน "เลือกตั้ง อบต." อบต.นางตะเคียน 43
4 กระบวนงานบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 883
5 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) (1) อบต.นางตะเคียน 304
6 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นางตะเคียน 272
7 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นางตะเคียน 273
8 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน อบต.นางตะเคียน 395
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ อบต.นางตะเคียน 292
10 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) อบต.นางตะเคียน 305
11 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร อบต.นางตะเคียน 289
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อบต.นางตะเคียน 291
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อบต.นางตะเคียน 331
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา อบต.นางตะเคียน 264
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า อบต.นางตะเคียน 195
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ อบต.นางตะเคียน 192
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า อบต.นางตะเคียน 203
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ อบต.นางตะเคียน 220
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา อบต.นางตะเคียน 306
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด อบต.นางตะเคียน 196
21 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ อบต.นางตะเคียน 332
22 การแจ้งถมดิน อบต.นางตะเคียน 232
23 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ อบต.นางตะเคียน 265
24 การรับชำระภาษีป้าย อบต.นางตะเคียน 281
25 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.นางตะเคียน 278
26 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน อบต.นางตะเคียน 272
27 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน อบต.นางตะเคียน 216
28 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) อบต.นางตะเคียน 327
29 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต อบต.นางตะเคียน 424
30 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน อบต.นางตะเคียน 249

หน้า 1 จาก 2ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.